Προσωρινή Συνέλευση Τμήματος

Με απόφαση της Συγκλήτου έχει οριστεί η εξής Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος:

Πρόεδρος: Καθηγητής Σωτηρόπουλος Δημήτριος

Αναπλ. Πρόεδρος: Καθηγητής Κριεμάδης Αθανάσιος

Μέλος: Καθηγητής Λιαργκόβας Παναγιώτης

Μέλος: Επικ. Καθηγητής Αναστασίου Αθανάσιος

Μέλος: Επικ. Καθηγητής Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης