Προσωπικό Τμήματος

Μέλη ΔΕΠ

Σωτηρόπουλος Δημήτρης – Καθηγητής

Κριεμάδης Θάνος – Καθηγητής


Αναστασίου Αθανάσιος – Αναπληρωτής Καθηγητής

Νικόλαος Αποστολόπουλος-Επίκουρος Καθηγητής anikos@uop.gr

Αλεξανδρος Κακούρης-Επίκουρος Καθηγητής a.kakouris@uop.gr

Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος-Επίκουρος Καθηγητής http://bison.uop.gr/


Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)

Δερμάτης Ζαχαρίας, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τηλέφωνο: 2710230127

Email: zderm@uop.gr

Ιστοσελίδα: https://det.uop.gr/dermatis

Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής στην Οικονομία και Υγεία

Πεδίο έρευνας: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), Βάσεις Δεδομένων, Ψηφιοποίηση Δεδομένων, Στατιστική ανάλυση με  SPSS Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια,  Marketing Plans, Business Plans, Strategy Simulation.

Διοικητικό – Τεχνικό Προσωπικό