Κακούρης Αλέξανδρος

Κακούρης Αλέξανδρος

Σπουδές

Διδακτορικό: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: PhD (2017)
Thesis title: «Entrepreneurial opportunity perception: Analyzing the effect of the learning style»
Διδακτορικό: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: PhD (1997)
Τίτλος διατριβής: «Διδιάστατη μελέτη εκροής σωματίων από κεντρικό βαρυτικό αστροφυσικό σώμα. Αναλυτικές λύσεις θερμοακτινοβολιακών αστρικών ανέμων»

Μεταπτυχιακό: ΜΠΣ «Εκπαίδευση Ενηλίκων», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2011)

Πτυχίο: Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990)

Εμπειρία

Έχει διδάξει σε Ελληνικά πανεπιστήμια «επιχειρηματικότητα και καινοτομία» (ΑΣΠΑΙΤΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και ως επισκέπτης καθηγητής στο εξωτερικό (University of Žilina, Slovakia, University Koblenz-Landau, Germany, Neapolis University Pafos, Cyprus). Επίσης σε ΜΠΣ όπως «Space Science, Technologies and Applications» των Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και «Σπουδές στην εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει υπάρξει Σύμβουλος Καινοτομίας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (2018-2019) και συντονιστής του Γραφείου Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2004-2015). Έχει χρηματοδοτηθεί από την Αμερικανική Πρεσβεία Αθηνών για την πρωτοβουλία TeleCC η οποία παρείχε τηλεκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας. Έχει συμμετάσχει στις επιστημονικές επιτροπές περισσότερων από 20 διεθνών συνεδρίων, επιμελητής δύο πρακτικών συνεδρίων, επιμελητής τριών θεματικών τευχών επιστημονικών περιοδικών και επίσης επιμελητής ενός συλλογικού τόμου. Έχει συγγράψει συνολικά πέντε εκπαιδευτικά εγχειρίδια στην Ελληνική γλώσσα. Στο παρελθόν υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ (διδακτορικός και μεταδιδακτορικός) και επίσης μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Ολλανδία.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

• Επιχειρηματικότητα
• Καινοτομία
• Εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα
• Επιχειρηματική μάθηση
• Νεανική επιχειρηματικότητα και συμβουλευτική
• Εκπαιδευτική τεχνολογία και παιδαγωγική

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

• Kakouris, A., 2021, “Teaching creativity in entrepreneurship: embolden or discourage?”, Industry and Higher Education, 35 (4), 465 – 470, DOI: 10.1177/0950422221996640
• Kakouris, A., Liargovas, P., 2021, “On the about/for/through framework of entrepreneurship education: a critical analysis”, Entrepreneurship Education and Pedagogy, 4 (3), 396 – 421, DOI: 10.1177/2515127420916740
• Tsilika T., Kakouris, A., Apostolopoulos, N., Dermatis Z., 2020, “Entrepreneurial bricolage in the aftermath of a shock. Insights from Greek SMEs”, Journal of Small Business & Entrepreneurship, 32 (6), 635 – 652, DOI: 10.1080/08276331.2020.1764733
• Kakouris, A., 2016, “Exploring entrepreneurial conceptions, beliefs and intentions of Greek graduates”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 22 (1), 109 – 132.
• Kakouris, A., 2015, “Entrepreneurship pedagogies in lifelong learning: emergence of criticality?”, Learning, Culture and Social Interaction, 6, 87 – 97.

Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους
• Polbitsyn, S.N., Kluyev, A.K., Bagirova, A.P., Iashin, A.A., Kakouris, A. (2021), “Entrepreneurial education in Russian universities: Achievements, reflections and milestones”, chapter in P. Jones et al. (Eds.) “University and entrepreneurship: Meeting the educational and social challenges”, Bingley, UK: Emerald, Contemporary Issues in Entrepreneurship Research, Vol. 11, pp. 33 – 48, doi:10.1108/S2040-724620210000011003
• Kakouris, A., Morselli, D. (2020), “Addressing the pre/post-university pedagogy of entrepreneurship coherent with learning theories”, chapter in Sawang, S. (Ed.) “Entrepreneurship Education: A lifelong learning approach”, Springer, pp. 35–58, DOI: 10.1007/978-3-030-48802-4_3
• Kakouris, A. (2018), “Entrepreneurial opportunity perception: Analysing the effect of the learning style” (Chapter 23), in M. Tynnhammar (Ed.) “New Waves in Innovation Management Research”, Vernon Press, ISBN: 978-1-62273-434-4, pp. 379 – 390.
• Liargovas, P., Apostolopoulos, N., Pappas, I., Kakouris, A. (2017), “SMEs and green growth: The effectiveness of support mechanisms and initiatives matters”, in S. Renko and A. Pestek (Eds) “Green Economy in the Western Balkans: Towards a Sustainable Future”, Bingley, UK: Emerald, pp. 79–108.
• Kakouris, A. (2017), “Constructivist entrepreneurial teaching: The TeleCC online approach in Greece”, in P. Jones, G. Maas and L. Pittaway (Eds.) “Entrepreneurship Education: New perspectives on research, policy & practice”, Bingley, UK: Emerald, Contemporary Issues in Entrepreneurship Research, Vol. 7, pp. 235–258.

Συγγραφή Βιβλίων
• “Εκπαιδευτική προσέγγιση της επιχειρηματικότητας”, Κάλλιπος, 2022, υπό ολοκλήρωση.
• “Εννοιολογικές προσεγγίσεις στην επιχειρηματικότητα καινοτομίας”, 492 σελίδες, Δίαυλος, 2010.
• “Καινοτομία – επιχειρηματικότητα – διοίκηση επιχειρήσεων”, 51 σελίδες, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2014.
• “Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν”, 50 σελίδες, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2014.
• “University and Entrepreneurship: Meeting the Educational and Social Challenges”, with P. Jones, N. Apostolopoulos, C. Moon, V. Ratten, A. Walmsley, Emerald, 2021.

Ακαδημαϊκές Θέσεις

• Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματικότητα: Εκπαίδευση και Μαθησιακές Διεργασίες», Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ). Αριθμός ΦΕΚ διορισμού: 1547/09.07.2021 τ. Γ’
• Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Θεματική Ενότητα ΔΕΟ44 «Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

· “TeleCC project”, U.S. Embassy and Consulate in Greece, 2015-2016. Total Budget: €10.000
· “Γραφείο Διασύνδεση του Πανεπιστημίου Αθηνών – Φάση B”, Συντονιστής, Δράση “Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ”, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2004-2013. Total Budget: €1,000,000

Επικοινωνία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: a.kakouris@uop.gr
Τηλέφωνο: 2710230128

Προσωπικές ιστοσελίδες / επιστημονικά δίκτυα: