Κριεμάδης Αθανάσιος

Κριεμάδης Αθανάσιος

Σπουδές

Διδακτορικό: University of New Mexico, USA: Ph.D. (1992)
Thesis title: “Strategic Planning in NCAA Division I-A university athletic departments”
Μεταπτυχιακό: United States International University, USA: M.I.B.A. in International Business Administration and Strategic Management (1994)
Μεταπτυχιακό: Springfield College, USA. M.A. in Sport Management and Marketing (1990)
Πτυχίο: American College of Greece (Deree). BSc in Management (2013)
Πτυχίο: Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1985).

Εμπειρία

Εργάσθηκε στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα τόσο στις ΗΠΑ (Motorola, Inc., University of New Mexico, Basketball Hall of Fame, Research & Pooling, Inc.), όσο και στην Ελλάδα. Είναι πιστοποιημένος Αξιολογητής  του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (EFQM Excellence Award) και Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008) καθώς και Πιστοποιημένος Σύμβουλος Lean Six Sigma Black Belt. Υπήρξε επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια: (α) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), ΠΜΣ Διοίκηση Υπηρεσιών, (β) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (γ) Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου στην Κύπρο, (δ) Accadis Hochschule Bad Homburg, Γερμανία, και (ε) Indian Institute of Management, Ινδία. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Υπήρξε επι σειρά ετών Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος ΜΟΚΕ (Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας),  Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικής Διαχείρισης και Υποδομών καθώς και Μέλος της Συγκλήτου, Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού και Διευθυντής του ΠΜΣ «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
• Στρατηγικός Σχεδιασμός
• Μάρκετινγκ
• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
• Επιχειρηματικότητα
• Καινοτομία

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές
1. Kriemadis, T., Sainis, G., & Haritos, G. (2021). The Impact of Quality Management Systems on financial performance under crisis conditions: Evidence from Small & Medium Enterprises (SMEs). Total Quality Management and Business Excellence Journal, https://doi.org/10.1080/14783363.2021.2005461.
2. Sainis, G, Haritos, G., Kriemadis, T., Papasolomou, I. (2019). TQM for Greek SMEs: An alternative in facing crisis conditions. Competitiveness Review, 30(1), 41-58.
3. Kriemadis, A., Terzoudis, C., Kartakoullis, N., & Kapnisi, D. (2021). An Examination of the Current Strategic Marketing Planning Practices in Professional Sport Clubs. Services Marketing Quarterly, DOI: 10.1080/15332969.2021.1993560
4. Sainis, G., Kriemadis, T., & Thomopoulou, I. (2021). Exploring Quality Management Models for SMEs. International Journal of Applied Systemic Studies (Special Issue). (accepted for publication).
5. Koronios, K., Kriemadis, T. (2018). An exploration of motives, constraints and future participation intention in sport and exercise events. Sport, Business and Management: An International Journal, 8(5), 436-453.

Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους
1. Sainis, G., Kriemadis, A., & Kapnisi, D. (2021). The impact of Sustainability and Total Quality Management on SMEs Financial Performance under crisis conditions. In the book “The Changing Role of SMEs in Global Business: Contextual Evolution Across Markets, Disciplines and Sectors” of the book series Palgrave Studies in Cross-disciplinary Business Research, In Association with EuroMed Academy of Business, Demetris Vrontis et al. (Eds): Business Under Crisis, Volume III, 978-3-030-76582-8, 508671_1_En, (Chapter 10)
2. Kriemadis, A., Spiliotopoulos, D., Vassilakis, C., & Kapnisi, D. (2021). Social Skills and Online Learning. In S. Loureiro, & J. Guerreiro (Ed.), Handbook of Research on Developing a Post-Pandemic Paradigm for Virtual Technologies in Higher Education (pp. 261-281). IGI Global. http://doi.org/10.4018/978-1-7998-6963-4.ch013
3. Kriemadis, T., Thomopoulou, I. and Sainis, G. (2021). Supporting Entrepreneurship Success through the Implementation of a Total Quality Management Model for Small and Medium-sized Enterprises. In Apostolopoulos, N., Chalvatzis, K. and Liargovas, P. (Ed.) Entrepreneurship, Institutional Framework and Support Mechanisms in the EU, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 101-114. https://doi.org/10.1108/978-1-83909-982-320211010
4. Kriemadis T., Kariofyllas C., Melanthiou Y., Kartakoullis N., Sakas D.P. (2021) Environmental Turbulence and Strategic Aggressiveness in Sport Businesses During the Period of Economic Crisis. In: Sakas D.P., Nasiopoulos D.K., Taratuhina Y. (eds) Business Intelligence and Modelling. IC-BIM 2019. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57065-1_47
5. Kariofyllas C., Kriemadis T., Kariofyllas S., Sakas D.P. (2021) Strategic Aggressiveness and General Organizational Capability in Sport Businesses During the Period of Economic Crisis. In: Sakas D.P., Nasiopoulos D.K., Taratuhina Y. (eds) Business Intelligence and Modelling. IC-BIM 2019. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57065-1_17

Συγγραφή Βιβλίων
1. Kriemadis, T., Thomopoulou, I., and Sioutou, A. (2018). IDEOLOGICAL FUNCTION OF DEMING THEORY IN HIGHER EDUCATION: EMERGING RESEARCH AND OPPORTUNITIES. Hersey, PA: IGI Global.
2. Κριεμάδης, Θ., & Θωμοπούλου, Ι. (2012). ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Αθήνα: Εκδόσεις Οικονομική Βιβλιοθήκη.
3. Κριεμάδης, Θ. (2012). Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Αθήνα: Οικονομική Βιβλιοθήκη.
4. Κριεμάδης, Θ. (2011). ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
5. Κριεμάδης, Α., και Χρηστάκης, Μ. (2009). ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Ακαδημαϊκές Θέσεις

• Καθηγητής Στρατηγικού Σχεδιασμού Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
• Καθηγητής Στρατηγικού Σχεδιασμού Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
• Αναπλ. Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

– Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Έργου: Στρατηγικές Ανάπτυξης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας των στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και ο ρόλος των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων. 2017-2018.
– Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Έργου: Εκπαίδευση νέων επιχειρηματιών (Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου, Σχεδίου Μάρκετινγκ, Σχεδίου Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Σχεδίου Επικοινωνίας με τους πελάτες). 2017-2018.
– Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Έργου: Επιχειρηματική Αριστεία και Πελατοκεντρική στρατηγική σε επιχειρήσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών. 2016-2017.
– Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος με τίτλο «Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ)- Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Μεγάλων Γεγονότων» που πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, 2014-2015.
– Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ICT με τίτλο «Multiperspective Multimodal Dialogue: dialogue system with metacognitive abilities – Metalogue» που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς πόρους European Commission, FP7-ICT-2013-10, GA no: 611073, 2013-2016

Επικοινωνία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: thanosk@uop.gr
Τηλέφωνο: 2710230128
www.det.uop.gr/prosopiko

Κοινωνικά δίκτυα: