Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΔΕΤ

Αγαπητές φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΔΕΤ,

Επισυνάπτεται η πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης. Θα πραγματοποιηθεί σχετικό σεμινάριο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων την επόμενη Τρίτη 12/3/2024 (4-6μμ) η οποία θα μεταδοθεί και από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSEdUw-M9IxebmBIuuLIiKQvj4uTJhIY2Fngdob4BIvE1%40thread.tacv2/1709735828015?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%22e3708d0a-7dee-4d74-8ba2-31c2fc42175c%22%7d

Οι ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν στο σχετικό μάθημα “Πρακτική Άσκηση” στην ηλεκτρονική τάξη (eclass) του Τμήματος ΔΕΤ (6ο εξάμηνο).

Α. Κακούρης, Επίκ. Καθηγητής