ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ERP SAP

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τρίπολη, 31/10/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning) της SAP με έμφαση στη Λογιστική Χρηματοοικονομική»

Το Εργαστήριο Στρατηγικής Διοίκησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρωποκεντρικών Τεχνολογιών (Διευθυντής Καθηγητής Θάνος Κριεμάδης) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων (Διευθυντής Καθηγητής Κώστας Βασιλάκης) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υλοποιώντας το στρατηγικό τους σχέδιο που αφορά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του διαμοιρασμού της γνώσης, συνδιοργάνωσαν το Σεμινάριο – Workshop με τίτλο «Εισαγωγή στο σύστημα ERP της SAP με έμφαση στη Λογιστική Χρηματοοικονομική» το Σάββατο 21/10/2023μ στην Τρίπολη. Το Σεμινάριο-Workshop  παρακολούθησαν 175 συμμετέχοντες (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακoί φοιτητές-τριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και στελέχη επιχειρήσεων και δημοσίων Οργανισμών) που επιθυμούσαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα συστήματα ERP. Εισηγητής ήταν ο κος Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Σύμβουλος SAP FI Consultant στην εταιρία Real Consulting, με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση του συστήματος ERP της SAP.

Το Σύστημα ERP (Enterprise Resource Planning – Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων) αποτελεί μία ολοκληρωμένη ομάδα εφαρμογών που υποστηρίζει όλη την επιχείρηση και περιλαμβάνει υποσυστήματα για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των πελατειακών σχέσεων, του ανθρώπινου δυναμικού, της παραγωγής και άλλων επιχειρηματικών λειτουργιών.   

Μεγάλες εταιρίες παροχής Συστημάτων ERP – Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων είναι, μεταξύ άλλων, η SAP, η Microsoft, και η Oracle. Η σουίτα της SAP, για παράδειγμα, περιλαμβάνει εκτός των βασικών υποσυστημάτων, την τεχνητή νοημοσύνη, τη διαχείριση εκδηλώσεων, το σχεδιασμό προϊόντων, κλπ.

Ένα Σύστημα ERP, εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, είναι σε θέση να τυποποιήσει και να εξορθολογήσει λειτουργίες σε όλη την έκταση της επιχείρησης, εξαλείφοντας τις σπατάλες και τις περιττές διαδικασίες που αναγκαστικά προκύπτουν όταν καθένας εργαζόμενος εστιάζει αποκλειστικά στις εργασίες του τμήματός του.

Το υποσύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Κεφαλαίου υποστηρίζει, ενδεικτικά, τις αναθέσεις έργου, το χρονοπρογραμματισμό της εργασίας, το ωράριο, τις παρουσίες, τις άδειες, την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης, τη διαχείριση ταλέντων και την επαγγελματική ανάπτυξη, τη μισθοδοσία και τις παροχές.  

Το υποσύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων επικεντρώνεται στα αρχεία των πελατών, στην υποστήριξη των πωλήσεων και του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών, στις διαφημιστικές εκστρατείες, στην κατανόηση των συναισθημάτων των πελατών, και στοχεύει στην αύξηση των εσόδων και στην κερδοφορία.

Το υποσύστημα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας υποστηρίζει διαδικασίες βελτιστοποίησης της ροής των προϊόντων και των υπηρεσιών από την πηγή τους, μέσα σε όλη την επιχείρηση έως και τον πελάτη, όπως το σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη διαχείριση αποθεμάτων και αποθηκών, την καταχώρηση παραγγελιών, και τις μεταφορές. Οι πέντε κύριες διαδικασίες της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας είναι: (α) ο σχεδιασμός, (β) οι προμήθειες, (γ) η παραγωγή, (δ) η παράδοση, και (ε) οι επιστροφές.

Το υποσύστημα Διαχείρισης της Παραγωγής επικεντρώνεται στον προγραμματισμό της παραγωγής, στη διαχείριση της παραγωγής των προϊόντων, στη διαχείριση ροής εργασιών, στον έλεγχο ποιότητας, και στον έλεγχο διεργασιών.

 Το υποσύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης ενσωματώνει εφαρμογές για την υποστήριξη των πληρωτέων και εισπρακτέων λογαριασμών, των προμηθειών, της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων, του προγραμματισμού αγορών και δαπανών, της διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, της διαχείρισης των εισπράξεων και των οφειλών, της διαχείρισης των ταξιδίων και εξόδων, της πληρωμής δόσεων, της διαχείρισης συμβολαίων, της διαχείρισης των επιχορηγήσεων και δωρεών, του προγραμματισμού του προϋπολογισμού, του γενικού καθολικού και της κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Συμπερασματικά, τα Συστήματα ERP είναι αναγκαία για τους περισσότερους οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις αφού η εφαρμογή τους μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αποδοτικότητα των επιχειρηματικών λειτουργιών μειώνοντας παράλληλα το κόστος.

 Οι Διευθυντές των Εργαστηρίων

Καθηγητής Θάνος Κριεμάδης και Καθηγητής Κώστας Βασιλάκης