Διοίκηση του τμήματος

Πρόεδρος: Καθηγητής Σωτηρόπουλος Δημήτριος

Αναπλ. Πρόεδρος: Καθηγητής Κριεμάδης Αθανάσιος

Μέλος: Καθηγητής Λιαργκόβας Παναγιώτης

Μέλος: Επικ. Καθηγητής Αναστασίου Αθανάσιος

Μέλος: Επικ. Καθηγητής Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης