Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης ΔΕΤ Πέμπτη 2/3

Την Πέμπτη 2/3, ώρα 13.30-15.00μμ θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Β1 σεμινάριο σχετικά με την Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα ΔΕΤ.

Για όσους και όσες δεν μπορούν να παρευρεθούν θα είναι δυνατή η παράλληλη διαδικτυακή σύνδεση στον σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4806dd54b13347a2bd967051351b17dd%40thread.tacv2/1677002149503?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%22e3708d0a-7dee-4d74-8ba2-31c2fc42175c%22%7d

Α. Κακούρης