ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Σε εφαρμογή του άρθρου 130 του Ν. 4957/2022, τίθεται σε εφαρμογή ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο οποίος ορίσθηκε με την μ’ αριθμό 237/12/30.05.2023 απόφαση της Συγκλήτου.

Κατόπιν τούτου, ενημερώνεστε, αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου του “Συνηγόρου του Φοιτητή” και της αντίστοιχης ιστοσελίδας στη διεύθυνση https://synigoros.uop.gr όπου μπορούν να απευθύνονται οι φοιτητές και φοιτήτριες.

Γραμματειακή Υποστήριξη

του Συνηγόρου του Φοιτητή