Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/26-07-2019 Απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 155η), την Απόφαση της υπ’ αριθ. 5ης/29-08-2019 Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας και την από 06-09-2019 απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.∆. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του  Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4,  προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και για την διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων:

  ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
  1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
  2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ