Η Ταυτότητα του Τμήματος

Το Τμήμα είναι νεοσύστατο. Δημιουργήθηκε με βάση το ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 τ.Α/2019).  Συνδυάζει τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη με τις νέες τεχνολογίες (πληροφορική, επικοινωνίες) και τις οργανωσιακές σπουδές.  Το Τμήμα δέχεται κάθε χρόνο 160 περίπου νέους φοιτητές υψηλού επιπέδου από το 4ο επιστημονικό πεδίο.