Ανακοίνωση για υποβολή δικαιολογητικών μετεγγραφής ακ. έτους 2019-2020

Καλούνται οι επιτυχόντες στην κατηγορία των μετεγγραφών να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, από Δευτέρα 25-11-2019 μέχρι Παρασκευή 29-11-2019, τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που κατέθεσαν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
  2. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης, όπου θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής του
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2019
  4. Μία φωτογραφία
  5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  6. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ, που ο δικαιούχος μετεγγραφής δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους προκύπτει το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2018
  7. Όποιο ή όποια άλλα δικαιολογητικά απαιτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που επικαλείται ο καθένας και τα οποία δικαιολογητικά αναγράφονται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής του, σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο του Υπουργείου