ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Βρίσκονται σε διαδικασία μετακίνησης μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Κριεμάδης Θάνος – Καθηγητής


Αναστασίου Αθανάσιος – Επίκουρος Καθηγητής

Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης – Επίκουρος Καθηγητής

Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)

Δερμάτης Ζαχαρίας, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τηλέφωνο: 2710230127

Email: zderm@uop.gr

Ιστοσελίδα: https://det.uop.gr/dermatis

Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής στην Οικονομία και Υγεία

Πεδίο έρευνας: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), Βάσεις Δεδομένων, Ψηφιοποίηση Δεδομένων, Στατιστική ανάλυση με  SPSS Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια,  Marketing Plans, Business Plans, Strategy Simulation.