ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Οι θεωρητικές έρευνες του επικεντρώνονται στον χώρο της Οικονομικής Ανάλυσης, της Διοίκησης και της Οργάνωσης των Θεσμών. Στα Θεσμικά Οικονομικά δίνει έμφαση στην ενσωμάτωση της Θεωρίας Εντολέα και Εντολοδόχου (Principal-Agent Models) και των Συμβολαίων (Implicit, Incomplete Contracts και Self-Enforcement Agreements) στην αναμόρφωση της θεωρίας διοίκησης και οργάνωσης των βασικών θεσμών της επιχείρησης, της αγοράς, των περιουσιακών δικαιωμάτων και του κράτους. Ερευνά επίσης τις μορφές οργάνωσης της αγοράς, και την συμπεριφορά, το μέγεθος και την μορφή της επιχείρησης σε θεσμικό περιβάλλον τύπου Coase με κυρίαρχη αναλυτική προσέγγιση αυτή του συναλλακτικού κόστους, στον τρόπο που διαμορφώνει και επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των διοικητικών ιεραρχιών. Οι γενικευμένοι θεσμοί της περιουσίας και της ιδιοκτησίας είναι αντικείμενο μελέτης για το περιβάλλον δράσης και ανάπτυξης της επιχείρησης αλλά και θεσμοί εκτός του οικονομικού πλαισίου όπως το δίκαιο και οι νόμοι, οι κοινωνικές συνήθειες και οι συναλλακτικές πρακτικές, ερευνώνται με βάση την οικονομική ανάλυση στην επίδραση τους στην κατανομή των πόρων, στην διανομή του εισοδήματος και στον τρόπο οικονομικής οργάνωσης της κοινωνίας. Ειδικότερα ακόμη ασχολείται με την οικονομική ανάλυση των περιουσιακών δικαιωμάτων ως σκελετός διαμόρφωσης και σχηματοποίησης της σύγχρονης θεωρίας της οργάνωσης των θεσμών αλλά και την εφαρμογή των περιουσιακών δικαιωμάτων στην επίλυση των νέων συλλογικών προβλημάτων που αναφύονται από την απόσυρση του κράτους ως third part enforcement στην αντιμετώπιση παγιωμένων μορφών κοινωνικής οργάνωσης και επιχειρηματικής διοίκησης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ